ค้นหาข่าว :
 
  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร สู่มหาวิทยาลัยแห่งความปลอดภัย 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 ณ อาคารฟ้าแดดสงยาง
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  28-05-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ส่งบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร สู่มหาวิทยาลัยแห่งความปลอดภัย คณะฯ ได้ส่งบุคลากรคือ นางสาววธัญณ์ชนก จงสมัคร เจ้าหน้าที่ด้านงานพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา จำนวน 2 คน คือนางสาวอัญชลี ประศรีเวทำ และนางสาวกาญจนา ภูชุ่ม เข้าร่วมโครงการ โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคารฟ้าแดดสงยาง มีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และโครงการนี้เป็นจุดเริ่มของความร่วมมือทางวิชาการและด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยโครงการนี้ได้ฝึกทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้งานอุปกรณ์เบื้องต้น และการใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นต้น

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  6  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กำหนดการออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์   
  06 มิ.ย. 2561 หลักสูตรร่วมประชุมเพื่อวิพากย์ SAR (การประเมินตนเอง) 
  31 พ.ค. 2561 วิทยากรบรรยายความรู้และเทคนิคในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ร่วมตรวจประเมินและประชุมพิจารณาตัดสินการคัดเลือก ทสม. ดีเด่น และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมทำกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU